علیرضا داداش زاده .ایران

مشاوره دیجیتال مارکتینگ

مشاوره
تبلیغات و برندینگ
در فضای دیجیتال

حوزه تخصص من؟

روحی که به کسب و کار شما دمیده میشود...

استراتژی پلن های دیجیتال مارکیتنگ

برنامه ریزی، اکشن پلن و نظارت بر روی استراتژی پلن های دیجیتال مارکتینگ مطابق روش های بروز دنیا و ارائه آپدیت های جدید بر اساس دریافت آموزه های جدید از پدران دیجیتال مارکتینگ ایران زمین و جهان

اجرای اکشن پلن های دیجیتال

تولید، انتشار، رسانه سازی، گرافیک، فنی و زیرساخت، برقراری ثبات، امنیت سایبری و ده های خدمات اجرایی توسط تیم متخصص علیرضا داداش زاده

تبلیغات و برندینگ

به دلیل وجود ارتباطات بالا با دنیای دیجیتال و صاحبان رسانه، هزینه های اجرایی تبلیغات شما در scale بزرگتر، کاهش پیدا میکند. این دغدغه ای بود که رفعش کردیم...

کمی عقب تر

کجایی؟

مدیر دپارتمان دیجیتال مارکتینگ کانون نگین تبلیغات

مدیر دیجیتال مارکتینگ مرکز مشاوره مدیریت ماهان

و افتخار مدیریت تیمی به وسعت ۱۴ نفر...

تیمی که پشتیبان است...

واحد دیجیتال گالری ربیعی

آنچه که می‌ماند، حس شیرین موفقیت پروژه هاست...
هم برای من... هم برای شما...

گپ و گفت به صرف یک فنجان قهوه 😉